O programie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego www.mapadotacji.gov.pl Nazwa Projektu: „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!”,

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Beneficjent:

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. ul. Zygmunta Słomińskiego 19/524 00-195 Warszawa NIP: 5242593360 REGON: 140802685 KRS 0000275255

Partnerzy Projektu:

1. Fundacją Medycyna i Sztuka
ul. Mostowa 6 (wejście od ul. Grobla 26)
61-854 Poznań
tel. 505 602 003
NIP: 7831728920
KRS 0000568100

2. Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
NIP: 777-00-03-185

Okres Realizacji Projektu:

od 1.10.2018 do 30.09.2021 roku

Cel Projektu:
Zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród kobiet w wieku 50-59 lat i mężczyzn w wieku 50-64 lata, mieszkających w województwie wielkopolskim, spełniających kryteria udziału w projekcie.

Planowane efekty:
Udział w konsultacjach lekarskich i fizjoterapeutycznych, zaleconych zabiegach terapeutycznych, zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzący do podjęcia pracy lub kontynuowania zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 14 648 699,69 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 12 451 394,73 zł

Rekrutacja trwa ZAPRASZAMY!