Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

Zasady udzielania świadczeń

W ramach Programu świadczenia będą udzielane osobom, które:

Spełniają programowe i medyczne kryteria włączenia;

  • wyrażą chęć oraz podpiszą druk świadomej zgody;
  • złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku ze schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa, finansowanym z NFZ;
  • nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych.

Kompletny udział w programie polega na uczestnictwie w cyklu działań z zakresu profilaktyki chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Przerwanie udziału jest możliwe na każdym etapie programu. Może to nastąpić na życzenie Uczestnika. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie tego na piśmie, które zostanie dołączone do dokumentacji medycznej