Fundacja

Specjaliści

dr Magdalena Goliwąs

Dr nauk o zdrowiu

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunku Fizjoterapia.

W roku 2015 obroniła rozprawę doktorską pt.: „Wpływ stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną u pacjentów w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu” i uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Obecnie jest nauczycielem akademicki oraz fizjoterapeutką. Jest współautorem dwóch programów zdrowotnych wdrażanych na obszarze całej Wielkopolski. Obszarem jej szczególnych zainteresowań naukowych jest rehabilitacja pacjenta ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz ze schorzeniami narządu ruchu. Jest uczestnikiem licznych konferencji naukowych. Swoje doświadczenia zdobywa jako uczestnik kursów i szkoleń, min:

 • System C-Eye – wspieranie oceny stanu świadomości osób doświadczonych uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oraz programowanie neurorehabilitacji”.

 • Osteopatyczne podejście do problemów pacjenta z deficytem neurologicznym”.

 • Seminarium Mikrokinezyterapii część B, C, termin: 14-16.02.2015r., Kraków,

 • Seminarium Mikrokinezyteraoii część A, termin: 1-3.09.2014r., Kraków,

 • Stymulacja procesu gojenia, koordynacji ruchowej, propriocepcji przy zastosowaniu połączonej terapii CPM i CAM po urazach, zabiegach i operacjach kończyn”

 • Kurs Podstawowy „ Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg Koncepci Bobath” uznany przez IBITA Kraków

 • Course Certificate podstawowy w koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Poznań

 • Zaświadczenie uprawniające do wykonania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (2007r)

 • Szkolenie pt.: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (2006r)

 • Szkolenie pt.: Techniki Aktywnego Rozluźniania (2006r)

 • Szkolenie Pilates, Głęboka Stabilizacja Kręgosłupa (2006r)

 • Szkolenie pt.: Techniki Energizacji Mięśni cz.1 i 2 (2005r i 2006r)

 • Szkolenie: „Usprawnianie osób dorosłych z deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath i inne techniki fizjoterapeutyczne.” (2004r)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako fizjoterapeuta

– prowadząc własną działalność – Neurofit, rehabilitacja neurologiczna

– w Dziennym Domu Opieki „Senior-Wigor” – Luboń;

– Od IV 2005r. do IX 2015r. – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
ul. Mogileńska 42 w Poznaniu, fizjoterapeuta.

dr Piotr Kocur

Dr nauk o kulturze fizycznej

Adiunkt i wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej AWF w Poznaniu

Ukończył studia na kierunku fizjoterapii, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Tam też, jako uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej, obronił rozprawę doktorską.

Adiunkt i wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej AWF w Poznaniu
Ukończył studia na kierunku fizjoterapii, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Tam też, jako uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej, obronił rozprawę doktorską. Instruktor i popularyzator Nordic Walking, autor artykułów naukowych i książki popularno – naukowej, dotyczącej możliwości zastosowania tej formy ruchu w różnych obszarach rehabilitacji. Autor licznych publikacji naukowo – badawczych dotyczących oceny negatywnych zmian zachodzących w układzie mięśniowo – powięziowym , jak również profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych i dysfunkcji w obrębie narządu ruchu, w wyniku przeciążeń związanych z wykonywaniem pracy zawodowej.
Od lat specjalizuje się funkcjonalnej ocenie pacjenta, fizjoterapii ortopedycznej i leczeniu dolegliwości bólowych. Ukończył szereg kursów podyplomowych i specjalistycznych z zakresu reedukacji nerwowo – mięśniowej i terapii manualnej. Jest entuzjastą procesu rehabilitacji opartego o aktywne włączenie pacjentów w proces swojego leczenia, jak również zwiększanie ich świadomości związanej zdrowym stylem życia.

mgr Izabela Zielińska

Magister fizjoterapii

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunku Fizjoterapia, specjalista z fizjoterapii. Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta w Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przez wiele lat współtworzyła i kierowała Pracownią Usprawniania Leczniczego w powyższym szpitalu.

Swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne zdobywa na licznych kursach i konferencjach, min:

 • Terapia Manualna zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń ( prowadzący –mgr rehabilitacji Sławomir Koenigsberg )-1,2,3,moduł -1999r

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie ( prowadzący – dr Tomasz Stengert )-moduł A ,B, C , D – 2000-2002 r

 • Medycyna Ortopedyczna wg Jamsa Cyriax’a( prowadzący –Grzegorz Gałuszka )- moduł 1,2,3,4,5 -2009-2012r

 • Studia podyplomowe ,, Zarządzanie podmiotami leczniczymi ‘’- ukończone

 • PNF kurs podstawowy ( prowadzący- Monika Piwnicka )- 2015r

 • Masaż głęboki ( prowadzący dr n.k.f. Jarosław Ciechomski )- 2015r

 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii-2019

zajęcia:

Wykaz realizowanych tematów w ramach zajęć edukacyjno-zdrowotnych oraz sportowo-rekreacyjnych w programie zdrowotnym “Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie !!!”

 • Zagrożenia zoonotyczne związane z aktywnością na terenach rekreacyjnych odwiedzanych przez psy i koty.
 • Trening leczniczy i autoterapia w dolegliwościach bólowych kręgosłupa oraz rola ćwiczeń oddechowych w redukcji stresu.
 • Zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa i związane z nim dolegliwości ze strony stawu biodrowego.
 • Zmiany zachodzące w układach człowieka związane z procesem starzenia się organizmu.
 • Nordic Walking jako aktywność fizyczna ukierunkowana na zdrowie, zasady planowania jednostki treningowej, przykłady ćwiczeń.
 • Profilaktyka chorób w obrębie narządu ruchu.
 • Techniki rozciągania skróconych i napiętych mięśni posturalnych.
 • Zdrowie od kuchni.
 • Zasady wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnii stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa wraz z obręczą miedniczo-biodrową, przykłady ćwiczeń w domy i w pracy.
 • Przyczyny pierwotne i wtórne schorzeń narządu ruchu i kręgosłupa.
 • Rola aktywności fizycznej w profilaktyce schorzeń narządu ruchu i kręgosłupa.
 

Oczekiwane cele edukacyjne:

1. Uczestnik programu pozna czynniki warunkujące zdrowie, determinanty zdrowia, czynniki ryzyka i chroniące zdrowie postępowania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu osób dotkniętych chorobami układu mięśniowo-szkieletowego i innymi chorobami przewlekłymi utrudniającymi pracę zawodową.

2. Uczestnik programu pozna wielowymiarowe aspekty holistycznego modelu zdrowia.

 • fizyczne (funkcjonowanie biologiczne organizmu jako całości),

 • psychiczne (funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne),

 • społeczne (zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich),

 • duchowe (związanej z osobistymi przekonaniami, wierzeniami czy praktykami religijnymi).

3. Uczestnik programu pozna wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia zgodnie z najnowszą wersją Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej wśród osób dotkniętych chorobami układu mięśniowo – szkieletowymi i innymi chorobami przewlekłymi ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na stres w miejscu pracy. Potrafi zaplanować zbilansowany posiłek (np. śniadanie).

4. Uczestnik programu pozna oddziaływanie wysiłku fizycznego, jego różnych form i intensywność, na układ mięśniowy, układ oddechowy i układ krążenia.

5. Uczestnik programu nauczy się dobierać metody kształtowania zachowań zdrowotnych dla osób dotkniętych chorobą układu mięśniowo – szkieletowego i innych chorób przewlekłych utrudniających pracę zawodową.

6. Uczestnik programu zapozna się z zasadami autorelaksacji. Nabędzie umiejętności jej zastosowania.

Materiały do pobrania

plakat

Profilaktyka stawu biodrowego

problemy karku

staw kolanowy

bóle nadgarstka

Ból dolnego odcinka
kręgosłupa

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Autoterapia i trening Leczniczy